Informatie

Leeswijzer

De programmabegroting is het document waarmee de gemeenteraad (verder; raad) de doelen, prestaties en de daarbij behorende budgetten (middelen) vaststelt. De begroting is conform het besluit begroting en verantwoording (BBV) opgebouwd en bestaat uit een beleidsdeel (programma’s en paragrafen), het financieel kader en overige informatie.

Beleidsbegroting; programma's

 • Geactualiseerde programmadoelstelling
 • Ambities; basis is het collegeprogramma, geactualiseerd voor 2022
 • Vastgesteld beleid; door de raad vastgestelde (kader)nota's. Deze nota's zijn middels een link in te zien ( vastgesteld beleid op beverwijk.nl). Het college kan zich daardoor in de beleidsteksten meer richten op de aandachtspunten voor 2022.
 • Taakvelden; dit onderdeel is uitgewerkt met behulp van de vragen; Wat wil de raad bereiken, wat gaat het college van burgemeester en wethouders (verder; college) daarvoor doen en welke kosten zijn hier mee gemoeid (tabel en toelichting).
  Getallen worden in duizendtallen (dzd) of miljoenen (mln) gepresenteerd, hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
 • Risico's; een inventarisatie van (beleids)risico's gekoppeld aan het programma.
  Deze risico's worden financieel vertaald in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement
 • Beleidsindicatoren; in de tabel zijn de (verplichte) beleidsindicatoren opgenomen.
  De gegevens voor werkelijk 2019 en 2020 zijn beschikbaar op de webpagina 'Besluit Begroting en Verantwoording' van
  waarstaatjegemeente.nl . Hier is de complete set historische gegevens beschikbaar met specificatie van de cijfers. Om de gegevens van Beverwijk te kunnen raadplegen moet bij Beverwijk ingevuld worden.
 • Verbonden partijen; hier is beknopt aangegeven wat de verbonden partij voor Beverwijk betekent. Dit is verder uitgewerkt in de paragraaf verbonden partijen.

Beleidsbegroting; paragrafen

 • De paragrafen bevatten informatie over het financiële vermogen en veerkracht van gemeente Beverwijk, hoe de organisatie ervoor staat en de samenwerkingsrelaties.
 • In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is een totaaloverzicht van de risico’s inclusief financiële kengetallen beschikbaar en het toegepaste beleid voor weerstandscapaciteit.
 • De paragraaf bedrijfsvoering is onderverdeeld in visie en speerpunten. Het betreft de beleidsmatige (primaire) processen, ondersteunende (secundaire) processen en de sturing en beheersing ervan.
 • De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen beschrijft de zaken die veel waarde hebben en meerdere jaren meegaan, bijvoorbeeld riolering en verkeersregelinstallaties.
  Elk onderdeel is volgens een standaard indeling beschreven; vastgesteld beleidskader, kwaliteitsniveau & beheerplan en financiële effecten.
 • De paragraaf financiering geeft op hoofdlijnen inzicht in de risico’s bij de financieringsfunctie en hoe het risicobeheer geregeld is.
 • De paragraaf lokale heffingen geeft informatie over de opbrengsten uit heffingen en belastingen. Op basis van deze informatie kan de raad een afweging maken tussen belastingdruk en het gewenste voorzieningenniveau.
 • In de paragraaf verbonden partijen zijn alle organisaties opgenomen waarmee gemeente Beverwijk zowel een financiële als een bestuurlijke relatie heeft.
  Deze organisaties voeren, voor een concreet omschreven doel, beleid uit.
  Teksten en cijfers zijn, voor zover van toepassing, in de IJmond afgestemd.
 • In de paragraaf grondbeleid is informatie beschikbaar over instrumenten en grondexploitaties.

Financiële kaders en meerjarenperspectief

 • In het hoofdstuk financiële uitgangspunten geeft het college inzicht in; indexatie algemene uitkering, verloop OZB-tarieven, heffingen, parkeertarieven, huren, interne rente-renteresultaat en algemene reserve.
 • Het startpunt voor de meerjarenraming 2022-2025 is de vastgestelde meerjarenraming 2021-2024, inclusief de structurele doorwerking van de voorjaars- en najaarsnota 2021.
 • Het hoofdstuk structureel begrotingsoverzicht geeft inzicht in de incidentele en structurele baten en lasten inclusief de structurele toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves.
 • In de tabel bij reserves en voorzieningen is informatie te vinden over het effect van raadsbesluiten op de stand van de reserves.

Colofon

 • Gemeente Beverwijk, postbus 450 1940 AL Beverwijk
 • 0251 256 256, www.beverwijk.nl
 • Foto’s website: Ronald Kortekaas, Nicolien de Wildt, Debbie van Riel, Anja Otto, Susan Bodt, Bärbel Böhling, Ciska Tesselaar.
 • Foto voorkant boek: Ronald Kortekaas
 • Registratienummer; INT-21-62045
Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 10:13:23 met de export van 10/12/2021 10:02:20