Beleidsbegroting programma's

Verkeer, vervoer en waterstaat

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

 • Een optimaal bereikbare gemeente met een veilig en onderhouden verkeer- en vervoersysteem, nu en in de toekomst, om zodoende een prettig woon- en werkgebied te zijn als alternatief binnen de noordelijke Randstad.

Ambities

 • Verwacht wordt dat in 2021 de nieuwe mobiliteitsvisie bestuurlijk wordt vastgesteld. Deze visie vervangt het huidige GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan).
 • De bestaande beheerstructuur voor de haven voldoet niet langer aan de technische, operationele en economische wensen en eisen. Het vervolgproces van de verzelfstandiging van de Beverwijkse zeehaven hangt, zoals vastgelegd in het raadsbesluit van 8 april 2021, samen met nadere besluitvorming binnen het programma Spoorzone. Vanuit het dagelijks beheer en het onderhoud van de zeehaven blijft aandacht nodig voor de kades en infrastructuur.

Vastgesteld beleid

 • Beleidsplan openbare verlichting 2019-2023
 • Mobiliteitsvisie 2021-2030
 • Groenvisie 2020-2030
 • Jaarplan 2020 en meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte 2020-2029
 • Kadernota Parkeren 2012
 • Notitie beheer en onderhoud openbare ruimte 2013-2022
 • Onderhoud openbare ruimte jaarplan 2019 en verder
 • Plan van Aanpak verkeer rond scholen
 • Regionale Mobiliteitsvisie IJmond Bereikbaar
 • Klimaatadaptatieplan Beverwijk 2021-2026
 • Gebiedsprogramma Spoorzone Beverwijk

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

bedragen × € 1.000
Lasten € 8.813
Baten € 1.114
Saldo € -7.700
Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 10:13:23 met de export van 10/12/2021 10:02:20