Beleidsbegroting programma's

Volksgezondheid en Milieu

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

 • Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en het stimuleren van een gezonde leefstijl, het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen, stimuleren van bewegen onder mensen met gezondheidsproblemen, een rookvrije en alcoholvrije jeugd, verbeteren van de psychische gezondheid van jongeren en ouderen met name op het gebied van eenzaamheid.
 • In het kader van het streven naar een gezondere leefomgeving voor onze inwoners, maar ook met oog voor het belang van werkgelegenheid in deze regio, zal het College - samen met de gemeenten Velsen en Heemskerk - een actieve rol innemen bij de discussie over de vraag onder welke condities het bedrijf Tata Steel kan blijven functioneren in een bewoonde omgeving.
 • Het borgen van de kwaliteit van de leefomgeving voor bodem, geluid, externe veiligheid, ecologie, Wet milieubeheer en luchtkwaliteit.
 • Inzet is om eind 2021 als College een Programma Duurzaamheid ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Bedoeling van dit programma is om meer sturing en samenhang aan te brengen in de gemeentelijke inzet rondom duurzaamheid. Het programma richt zich op vijf thema’s: ‘Energie en Warmte’, ‘Klimaatadaptatie en Groen, Circulaire Economie’, ‘Milieu’, ‘Luchtkwaliteit en Mobiliteit en Economie’.
 • Een belangrijk uitgangspunt in het programma duurzaamheid is het bevorderen van een gezonde leefomgeving. Veel van de in dit deel van de begroting opgenomen doelen en activiteiten komen dan ook samen in het programma.
 • Het nemen van mitigerende maatregelen om de klimaatverandering te voorkomen, zoals het vormgeven van de energietransitie om te komen tot aardgasvrije wijken gericht op een CO2 arme gebouwde omgeving en circulaire economie stimuleren waardoor er minder grondstoffen verspild worden.
 • Werken aan klimaatadaptatie. We hebben te maken met extremer weer en zullen daarop moeten anticiperen.
 • Invulling geven aan de “gemeentelijke watertaken”, waarin de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater zijn beschreven. Via de watertoetsprocedure bij bestemmingsplannen voorzien in ruimte voor oppervlaktewater.
 • Een goede balans bereiken tussen ruimte voor industrie en bedrijven aan de ene kant en aan de andere kant milieukwaliteit en leefbaarheid.
 • Laagdrempelige en gebruiksvriendelijke afvalinzamelvoorzieningen voor burgers die, tegen aanvaardbare kosten met een voldoende serviceniveau en zo min mogelijk belasting van het milieu, bijdragen aan het behalen van de scheidingsdoelstellingen en het materiaalhergebruik voor alle afvalfracties.
 • Mensen de mogelijkheid tot begraven te bieden en grafrust te garanderen als mede het aanbieden van crematiediensten. Stimuleren dat een persoonlijke invulling aan de plechtigheid, het graf en het rouwproces gegeven wordt.

Ambities

zie onder taakvelden 7.1 t/m 7.5

Vastgesteld beleid

 • Evaluatie inzameling proeven PBD Beverwijk 2018
 • Grondstoffenplan 2017-2021
 • Aanpak afvaldumpingen Beverwijk
 • Rapportage ontwarring in Kennemerland
 • Verbinden met water, water en rioleringsplan 2017-2021
 • Regionale nota gezondheidsbeleid veiligheidsregio Kennemerland 2017-2020
 • Klimaatadaptatieplan 2021-2027
 • Regionale energiestrategie 1.0 energieregio Noord-Holland Zuid (mei 2021)
 • Transitievisie warmte Beverwijk (juli 2021)
 • Programma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond
 • Onze visie op een gezondere leefomgeving IJmond
 • Regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028 "Samen gezond in Kennemerland"
 • Programma gezondheid en luchtkwaliteit
 • Gebiedsprogramma Spoorzone Beverwijk

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

bedragen × € 1.000
Lasten € 13.909
Baten € 10.988
Saldo € -2.922
Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 10:13:23 met de export van 10/12/2021 10:02:20