Beleidsbegroting programma's

Sociaal domein

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

 • Alle inwoners van jong tot oud die ondersteuning nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de maatschappij, worden geholpen.
 • Inwoners worden geacht zelfstandig in hun bestaan te kunnen voorzien door middel van arbeid. Als dit niet mogelijk is en er geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, heeft de overheid de taak hem of haar te helpen met het zoeken naar werk en/of met (inkomens)ondersteuning.
 • Toekomstperspectief; iedereen draagt naar vermogen bij en niemand staat aan de kant. De gemeente luistert daarbij naar inwoners, en maakt gebruik van hun kennis, ervaring en initiatieven.
 • De gemeente biedt ondersteuning op maat, van goede kwaliteit en betaalbaar. De toegang tot ondersteuning is laagdrempelig en duidelijk. Zorgaanbieders zijn daarvoor mede verantwoordelijk.
 • Sociale problemen als armoede en schulden, taalachterstand en/of eenzaamheid willen we zoveel mogelijk voorkomen.

Ambities

 • Het college wil inwoners die door langdurige werkloosheid of om andere reden geen baan kunnen vinden, meer bij de samenleving betrekken. Doel is om uiteindelijk weer in het arbeidsproces opgenomen te worden en zelf in het onderhoud te kunnen voorzien.

Vastgesteld beleid

 • Algemene Subsidie Verordening 2016 (bij programma sport, cultuur en recreatie)
 • Beleidskader Opvang, Wonen & Herstel 2017-2020
 • Verordening Jeugdhulp gemeente Beverwijk 2018
 • Beleidsplan jeugd IJmond opgroeien in de IJmond 2018-2021 (bij programma onderwijs)
 • Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!, 2e wijziging
 • Kadernota minimabeleid 2020-2023 Beverwijk
 • Kadernota onderwijsbeleid deel 2 in Beverwijk 2017-2019 (bij programma onderwijs)
 • Meedoen, visie op participatie en ondersteuning in Beverwijk
 • Naar een organisatie voor werk kadernota
 • Re-integratieverordening Participatiewet IOAW en IOAZ 2018 Beverwijk
 • Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2019 Beverwijk
 • Transformatie-agenda sociaal domein IJmond november 2016
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning Beverwijk 2021
 • Beleidsnotitie Vernieuwing (cliënten-)participatie in de IJmond, oktober 2017
 • Verordening Participatie sociaal domein gemeente Beverwijk 2018

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

bedragen × € 1.000
Lasten € 55.936
Baten € 16.622
Saldo € -39.314
Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 10:13:23 met de export van 10/12/2021 10:02:20