Paragrafen

Lokale heffingen

 • De paragraaf lokale heffingen dient op grond van de wettelijke voorschriften ten minste te bevatten:
  • het beleid voor de lokale heffingen
  • een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid
  • de geraamde inkomsten
  • een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen waarin inzichtelijk wordt gemaakt dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn voor de ramingen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd.
  • een aanduiding van de lokale lastendruk
Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 10:13:23 met de export van 10/12/2021 10:02:20