Beleidsbegroting programma's

Economie

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

 • Bevorderen van een gunstig vestigingsklimaat dat de economie aanjaagt en de ondernemers ontzorgt, waarmee een gezond ondernemingsklimaat met concurrentiekracht van het Beverwijkse bedrijfsleven versterkt wordt. Dit leidt tot toekomstbestendige en duurzame economische groei, werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.
 • Versterken van de toeristische sector in Wijk aan Zee en Beverwijk en het promoten en zichtbaar maken van al het moois dat Beverwijk en Wijk aan Zee te bieden hebben.

Ambities

 • We gaan verder met de voorbereiding voor de realisatie van de plannen binnen het programma Spoorzone.
 • We zetten ons regionaal in om - in nauwe samenwerking met onze partners (zoals ESIJ, Techport, Greenbizz, NZKG en de MRA) - eigen lokale beleidsambities te realiseren. Zo werken we via de Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) aan de uitvoering van ESIJ Jaarplannen, waarin het versterken van de maakindustrie en het haven- en offshorecluster in onze regio centraal staat. Daar ligt ook een directe relatie met Techport; zowel lokaal als vanuit de IJmond ondersteunt Beverwijk Techport bij de realisatie van de ambities en projecten uit hun Meerjarenagenda. Via de samenwerking binnen het projectbureau NZKG proberen we de economische positie van de Noordzeekanaal-regio te versterken.
 • We zetten de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat voort in 2022 en werken een plan uit voor een Ondernemersfonds nieuws stijl voor de periode na 2022.
 • We participeren in het regionale initiatief ROM MRA - NHN, dat een stimulering kan betekenen voor o.a. de energietransitie en de circulaire economie. Dit levert tegelijkertijd investeringen in bedrijvigheid en daarmee arbeidsplaatsen op in onze regio.
 • We zetten ons in op het onderhouden van (ondernemers)contacten en het kunnen inspelen op vragen vanuit het bedrijfsleven en andere belanghebbenden.
 • We dragen bij aan de uitwerking van de plannen zoals benoemd in het regionale en nationale transitieplan van het Just Transition Fund (JTF). Het doel van de JTF inzet in de IJmond is het bijdragen aan de rechtvaardige transitie, ook gericht op de werknemers, naar een duurzame industrie en economie in de IJmond, als onderdeel van het NZKG. Een voordeel van het JTF is dat het tevens een steun in de rug kan zijn om de leefbaarheid en luchtkwaliteit in onze regio te verbeteren.
 • We leveren een bijdrage aan de uitvoering van plannen binnen de pijler Economie binnen het Beverwijkse Programma Duurzaamheid.
 • In het kader van het streven naar een gezondere leefomgeving voor onze inwoners, maar ook met oog voor het belang van werkgelegenheid in deze regio, zal het College - samen met de gemeenten Velsen en Heemskerk - een actieve rol innemen bij de discussie over de vraag onder welke condities het bedrijf Tata Steel kan blijven functioneren in een bewoonde omgeving.

Vastgesteld beleid

 • Beleidsplan Toerisme 2015-2020
 • Detailhandelsbeleid Beverwijk 2018-2023 
 • Marktverordening Beverwijk 2019
 • Regionale Detailhandelsvisie IJmond
 • Regionaal economisch gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’
 • Strandbeleid Wijk aan Zee 2019-2023
 • Gebiedsprogramma Spoorzone Beverwijk

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

bedragen × € 1.000
Lasten € 1.116
Baten € 526
Saldo € -590
Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 10:13:23 met de export van 10/12/2021 10:02:20