Beleidsbegroting programma's

Sport, cultuur en recreatie

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Sport

 • Wij stimuleren al onze inwoners om te spelen, te sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten. We willen sportclubs, scholen en organisaties in Beverwijk in staat stellen om aan dat doel bij te dragen. Daarvoor faciliteren wij onze inwoners en verenigingen met voldoende en goed toegankelijke sport- en speelfaciliteiten en een uitnodigende buitenruimte om ongeorganiseerd te kunnen sporten of bewegen.
  We verbinden sport aan verschillende beleidsterreinen, organisaties en sportaanbieders en dragen zo bij aan de bredere gemeentelijke doelstellingen.

Cultuur

 • Kunst en cultuur(historie) dragen bij aan een brede persoonlijke ontwikkeling, sociale verbondenheid, stimuleren creativiteit en kan economische meerwaarde bieden.
 • Bij herstructurering van de stad wordt aandacht besteed aan de openbare ruimte, waarbij kunst een rol kan spelen.
 • Goede culturele voorzieningen vinden we belangrijk. Kunst en cultuur is voor alle inwoners toegankelijk en het is belangrijk dat met name de jeugd kennis kan maken met de verschillende vormen daarvan.
 • We willen de rijke geschiedenis zichtbaar maken en beeldbepalende monumenten voor de gemeenschap beschermen en behouden.

Recreatie en openbaar groen

 • We willen een groene gemeente zijn, bomenrijk en met mooie parken en buitengebieden waar gerecreëerd en gespeeld kan worden kan worden om op die wijze bij te dragen aan een gezonde leefomgeving.
 • We richten de openbare ruimte duurzaam in, hierbij geldt als leidraad het motto ‘schoon, heel, veilig en toegankelijk voor iedereen’.

Ambities

Sport

 • Onderzoek gezamenlijk nieuw zwembad : Afhankelijk van de besluitvorming door de gemeenteraad (en die van de gemeente Heemskerk) worden vervolgstappen gezet in het project voor een gezamenlijk nieuw zwembad.

Kunst en cultuur

 • In Beverwijk en Wijk aan Zee gebeurt veel op het gebied van kunst en cultuur. Het college wil dat dit voor alle inwoners zichtbaar en toegankelijk is en vindt het belangrijk dat met name de jeugd kennis kan maken met de verschillende vormen van kunst en cultuur. Het draagt niet alleen bij aan persoonlijke ontwikkeling, maar stimuleert ook creativiteit, ontmoeting en verbinding. Het college steunt een breed toegankelijk aanbod. Ook heeft het college oog voor de meerwaarde van kunst in de openbare ruimte. De vele culturele activiteiten zijn het meer dan waard om bezocht te worden. We zetten ons in voor de zichtbaarheid van deze activiteiten én voor nieuwe activiteiten die de identiteit, het imago en de levendigheid van Beverwijk en Wijk aan Zee versterken.

Recreatie en openbaar groen

 • Het groene karakter en/of het groenbeeld van de stad versterken.
 • Beverwijk en Wijk aan Zee zijn aantrekkelijk om in te wonen, maar de vraag naar nieuwe woningen is groot. Om te voldoen aan een deel van de regionale en plaatselijke woningbehoefte wil Beverwijk binnenstedelijk bouwen en/of transformeren. (Spoorzone) Hierbij heeft zij de ambitie om de stad (via die integraal te ontwikkelen bouwplekken) een groenere uitstraling te geven en het omringende landschap, de parken en het recreatiegebied beter bereikbaar te maken.

Vastgesteld beleid

 • Algemene Subsidieverordening Beverwijk 2016
 • Cultuurvisie Beverwijk 2016-2019
 • Regionale cultuurvisie IJmond 1.0
 • Groenvisie Beverwijk 2020-2030
 • Groenstructuurplan 2005 (onderdeel van de Groenvisie)
 • Bomenbeleidsplan 2010 (onderdeel van de Groenvisie)
 • Bomenlijst monumentale en waardevolle bomen 2018
 • Speelruimteplan Beverwijk 'Spelen voor iedereen en overal' (2016)
 • Meerjaren Groot Onderhoud en InvesteringsPlan sport 2019-2022
 • Uitvoeringsagenda Sport 2020-2021
 • Gebiedsprogramma Spoorzone Beverwijk

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

bedragen × € 1.000
Lasten € 9.958
Baten € 66
Saldo € -9.892
Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 10:13:23 met de export van 10/12/2021 10:02:20