Beleidsbegroting programma's

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

 • De gemeente streeft naar een aantrekkelijk woon, werk en leefklimaat.
 • We streven naar realisatie van gemengde, leefbare, gezonde en duurzame woonwijken.
 • Het versterken en door ontwikkelen van de Spoorzone en het centrumgebied ten behoeve van de woonopgave, een verbeterde mobiliteit en versterkte (stations)knooppunt, de economie en het functioneren van de stad als geheel.

Ambities

 • Beverwijk en Wijk aan Zee zijn aantrekkelijk om in te wonen en de vraag naar woningen is groot. Het is daarom minimaal noodzakelijk om nieuwe woningen te bouwen die voldoen aan de huidige opgave, zodat er voldoende aanbod van diverse soorten woningen is.
 • Er ligt zowel lokaal als regionaal een grote opgave in de woningbehoefte. Hierover maken we regionale woningbouwafspraken. Realisatie kan in Beverwijk binnenstedelijk plaatsvinden o.a.  op het Meerplein, Ankies Hoeve, Kop van de Haven en de Parallelweg, Bazaarterrein, Binnenduin, Wonen boven winkels in de Breestraat, rondom het Kuenenplein.
  • Regionaal (MRA) is de behoefte tot 2040 ca. 250.000 woningen,
  • Lokaal gaat het om ca. 1.100 woningen extra tot 2025 en ca. 600 woningen extra tussen 2025-2030. ·
 • Transformatie en doorontwikkeling Spoorzone. Het centrum van Beverwijk, aan beide zijden van het spoor, vormt één grote stedelijke vernieuwingsopgave. Voor dit gebied is in 2021 een stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële verkenning uitgevoerd, die verder wordt uitgewerkt in 2022.
 • Ambitie voor de Spoorzone is om een stoer, duurzaam en prettig leefbaar gebied te realiseren, waar gewoond en gewerkt wordt met voldoende voorzieningen én dat onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het centrum van Beverwijk.
 • Uitgangspunt voor de Spoorzone is dat we uitgaan van het toevoegen van circa 10.000 woningen en 5.000 extra arbeidsplaatsen.
 • Verder streven we naar realisatie van gemengde wijken en geven daarnaast aandacht aan:
  • het creëren van doorstroom bevorderende woningen of het nemen van doorstroom bevorderende maatregelen.
  • levensbestendig bouwen dan wel het levensbestendig aanpassen van bestaande woningen.
  • een impuls voor starters op de woningmarkt.
 • Wijkversterking middels fysieke- en sociale ingrepen vindt plaats in De Plantage, de Kuenenpleinbuurt en in Oosterwijk. Hiervoor worden deels ook integrale gebiedsvisies opgesteld.

Vastgesteld beleid

 • Woonvisie Beverwijk Heemskerk 2020-2025
 • Regionaal Woonakkoord Zuid-Kennemerland / IJmond
 • Toekomstbeeld Beverwijk 2040
 • Gebiedsprogramma Spoorzone Beverwijk

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

bedragen × € 1.000
Lasten € 7.927
Baten € 5.589
Saldo € -2.337
Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 10:13:23 met de export van 10/12/2021 10:02:20