Financieel kader

Structureel begrotingsevenwicht

Omschrijving taakveld

Omschrijving incidentele baten en lasten

2022

2023

2024

2025

Bedragen x €1.000

- is nadeel, + is voordeel
voor de begroting/exploitatie

Saldo voor bestemming:

6.743,1

1.876,6

347,5

205,9

Reservemutaties:

-4.033,8

-839,1

223,1

-492,4

Saldo na bestemming:

2.709,3

1.037,5

570,5

-286,5

Incidentele lasten:

0.4 Overhead

Doorontwikkeling organisatie

-190,0

3.1 Economische ontwikkeling

Aanjaagregeling

-240,0

4.3 Onderwijsbeleid & leerlingzaken

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

-319,0

-186,0

8.1 Ruimte en leefomgeving

Implementatie Omgevingswet

-330,0

8.1 Ruimte en leefomgeving

Toezicht landelijke energietrajecten

-147,0

-147,0

-147,0

-147,0

8.2 Grondexploitatie

Lasten grondexploitaties

-4.696,1

-3.628,9

-2.256,8

-2.385,2

8.3 Wonen en bouwen

Voorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt

-70,0

Totaal incidentele lasten:

-5.992,1

-3.961,9

-2.403,8

-2.532,2

Incidentele baten:

0.3 Beheer gebouwen en gronden

Verkoop eigendommen

3.000,0

0.62 OZB niet woningen

Hogere OZB opbrengst

240,0

4.3 Onderwijsbeleid & leerlingzaken

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

319,0

186,0

8.2 Grondexploitatie

Baten grondexploitaties

5.060,6

3.820,5

2.405,9

2.534,3

Totaal incidentele baten:

8.619,6

4.006,5

2.405,9

2.534,3

Totaal incidentele baten en lasten

2.627,5

44,7

2,0

2,0

Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming

81,8

992,8

568,5

-288,6

Incidentele stortingen in de reserves (0.10)

0.3 Beheer gebouwen en gronden

Verkoop eigendommen storten in reserves

-3.000,0

8.1 Ruimte en leefomgeving

Voorbereidingskrediet Spoorzone

-325,0

8.2 Grondexploitaties

Storting best.res. Grondexploitaties

-348,8

-144,0

-104,0

-104,0

Totaal incidentele stortingen

-3.673,8

-144,0

-104,0

-104,0

Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10)

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Thuis in Oosterwijk fase 2 uit best.res. Decentralisaties Breed

60,0

6.4 Begeleide participatie

Dekking tekort IJmond Werkt! uit best.res. Decentralisaties Breed

34,3

159,9

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Dekking lasten Wmo (Hbh en begeleiding) uit best.res. Decentralisaties Breed

200,0

200,0

200,0

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Dekking lasten Jeugdhulp uit best.res. Decentralisaties Breed

535,0

535,0

535,0

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Dekking lasten Jeugdhulp uit best.res. Decentralisaties Breed

65,0

65,0

65,0

8.1 Ruimte en leefomgeving

Dekking storting best.res. Spoorzone uit best.res. Grondexploitaties

325,0

8.2 Grondexploitaties

Dekking voorber. krediet Kuenenpleinbuurt uit best.res. Grondexploitaties

70,0

Totaal incidentele onttrekkingen

1.255,0

834,3

959,9

-

Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves

-2.418,8

690,3

855,9

-104,0

Structureel saldo

2.500,6

302,5

-287,4

-184,6

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 10:13:23 met de export van 10/12/2021 10:02:20