Financieel kader

Meerjarenraming

Meerjarenraming

NR

Taak-veldOnderwerp bedragen x€1.000

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

A

Saldo begroting voorjaarsnota 2021 (inclusief spaardoelstelling)

45,2

-138,6

-241,0

-998,9

B

Subtotaal effecten najaarsnota 2021 (exclusief spaardoelstelling)

5.338,5

2.327,0

955,7

822,1

C

Begrotingssaldo conform najaarsnota 2021

5.383,7

2.188,4

714,7

-176,8

Mutaties Programmabegroting 2022

1

div.

Effect opstellen taakveldenraming 2022

259,2

116,3

90,0

33,0

2

div.

Voorziening onderhoud vastgoed

-221,2

-187,2

-154,2

-154,2

3

0.4

Archiefkosten migratie

-65,0

4

0.4

Bijdrage Stichting RIJK

132,6

132,6

132,6

132,6

5

0.8

Verwerken taakstelling in portefeuille PH's

-132,6

-132,6

-132,6

-132,6

6

0.8

Verschuiven taakstelling indexatie GR

-63,4

-100,0

-100,0

7

0.61

Areaaluitbreiding OZB opbrengst

30,0

30,0

30,0

30,0

8

0.10

Spaardoelstelling

450,0

450,0

450,0

450,0

9a

0.10

Fasering bestemmingsreserve wegen

-400,0

400,0

515,0

9b

0.10

Fasering bestemmingsreserve onderwijshuisvesting

-600,0

600,0

760,0

10

4.3

Hogere lasten leerlingenvervoer

-150,0

-150,0

-150,0

-150,0

11a

6.4/6.5

Bijdrage IJmond Werkt!

167,1

102,1

91,7

-32,1

11b

0.10

Verlaging onttrekking reserve decentralisaties ivm aanpassing bijdrage IJW

-111,0

-102,1

-91,7

-251,5

12

6.6

Hogere lasten maatwerkvoorzieningen (vervoersvoorz.)

-125,0

-125,0

-125,0

-125,0

13

6.72

Hogere lasten jeugdhulp

-800,0

-800,0

-800,0

-800,0

14

7.1

Volksgezondheid (dossier Tata)

-100,0

15

7.4

Definitief Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit 2022-2025

-90,0

-85,0

-85,0

-85,0

16

7.4

Programma duurzaamheid

-525,0

-300,0

-300,0

-300,0

17a

7.5

Hogere lasten begraafplaats

-130,0

-130,0

-130,0

-130,0

17b

7.5

Hogere baten grafrechten

130,0

130,0

130,0

130,0

18

8.1

Implementatie Omgevingswet

-330,0

0,0

0,0

0,0

19a

8.3

Voorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt

-70,0

19b

0.10

Voorb. krediet Kuenenpl. dekken uit reserve grex

70,0

20a

0.10 / 8.1

Voeden bestemmingsreserve Spoorzone

-325,0

20b

0.10 / 8.1

Dekking uit bestemmingsreserve grondexploitaties

325,0

D

Subtotaal mutaties programmabegroting 2022

-2.674,4

-1.150,9

-144,2

-109,8

E = C + D

Saldo meerjarenraming 2022-2025

2.709,3

1.037,5

570,5

-286,6

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 10:13:23 met de export van 10/12/2021 10:02:20