Beleidsbegroting programma's

Bestuur en ondersteuning

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

 • We gaan inwoners en ondernemers in een vroegtijdig stadium betrekken bij de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming. Om iedereen goed te informeren en te betrekken bij de ontwikkelingen in de stad, moet de communicatie naar inwoners begrijpelijk en toegankelijk zijn. Voor 2022 zetten we verder in op het begrijpelijk maken van onze communicatie, toegankelijkheid van onze website en het inrichten van burgerparticipatie.
 • Niet-strategisch vastgoed wordt afgestoten en de kwaliteit van het strategisch vastgoed wordt gehandhaafd en duurzaam beheerd.
 • Er wordt een solide en transparant financieel beleid gevoerd waarbij inkomsten en uitgaven in balans zijn en waarbij incidentele meevallers niet worden gebruikt voor structurele tegenvallers.
 • De organisatie moet toegesneden zijn op de huidige en toekomstige taken. Om hier inzicht in te krijgen is in 2021 Strategisch PersoneelsManagement (SPM) gestart. De resultaten zullen medio 2022 bekend zijn. Dit proces is cyclisch en zal jaarlijks terugkeren.

Ambities

Visie

 • De raad heeft de ambitie om de gemeentelijke organisatie integraal en resultaatgericht te laten denken en werken. De organisatie moet toegesneden zijn op de uitvoering van de taken en toekomstbestendig zodat de organisatie mee kan in de ontwikkeling van de stad.
 • Het coalitieakkoord 'Bouwen aan Beverwijk, voor en met de inwoners' en het collegeprogramma 'werken aan een leefbare, duurzame, krachtige en toekomstbestendige stad' is uitgangspunt voor de gehele organisatie. De bedrijfsvoering is gericht op deze opgave en daaruit voortvloeiende dienstverlening aan inwoners en bedrijven van Beverwijk.

Speerpunten
De speerpunten ten aanzien van automatisering en (veilige) informatievoorziening van de gemeente Beverwijk zijn:

 • het volgen van de landelijke ontwikkelingen op terrein van informatievoorziening (o.a. Digitale Agenda 2024);
 • het opstellen van een I-visie aan de hand waarvan de komende jaren met name keuzes gemaakt kunnen worden voor ICT-investeringen.
 • het faciliteren van het hybride werken en eventuele aanpassingen door te voeren in de huisvesting en vergaderlocaties;
 • het opstarten projecten vanwege de vervanging van een aantal kernapplicaties waarvan de contracten op 1 januari 2024 aflopen;
 • het verder verbeteren van de ICT-infrastructuur waaronder de basis op orde, beveiliging, vernieuwing en uitwijk;
 • de verdere ontwikkeling van de digitalisering van de dienstverlening (met name de Omgevingswet en de Participatiewet) en de bedrijfsvoering;
 • de verdere implementatie van de informatiebeveiligingsmaatregelen op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIO);
 • de verdere implementatie van privacy maatregelen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Politiegegevens (Wpg);

Vastgesteld beleid

 • Controle verordening 2021
 • Financiële verordening 2021
 • Grondprijzennota 2017
 • Nota grondbeleid 2015
 • Nota strategisch vastgoed 2017
 • Nota reserves en voorzieningen 2020
 • Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2020
 • Treasury statuut 2020
 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

bedragen × € 1.000
Lasten € 18.107
Baten € 97.778
Saldo € 79.671
Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 10:13:23 met de export van 10/12/2021 10:02:20