Bestuurlijke hoofdlijnen

De coronacrisis heeft ook de Beverwijkse samenleving hard geraakt. Gelukkig opent de maatschappij zich weer en kunnen we het contact met onze inwoners intensiveren. Tegelijkertijd zien we de gevolgen van het gedwongen isolement: het gevoel van eenzaamheid is toegenomen vooral bij ouderen en jongvolwassenen. Met name de laatste groep vraagt om een nieuwe aanpak. Vanuit het sociaal team zetten we hier extra op in.

De ruimhartige steunmaatregelen van het rijk hebben we, in de vorm van een onverplichte tegemoetkoming, een op een doorgezet naar de maatschappelijke doelen en instellingen waar ze voor bedoeld waren. Onontbeerlijk met name voor de cultuursector hoewel de veerkracht hier groot is. De sector heeft zich regionaal georganiseerd en manifesteert zich nu als Cultuurmakers IJmond. Vanuit het programma Stadsimago en –promotie denken wij mee hoe we lokale activiteiten een bredere bekendheid kunnen geven, ook onder onze eigen inwoners.

Met de steun van het rijk heeft het grootste deel van de detailhandel en de horeca de lockdowns doorstaan. We zijn trots op onze ondernemers en de creativiteit en vindingrijkheid waarmee ze op zoek gingen naar nieuwe mogelijkheden om hun klanten te bedienen. Het college heeft zich flexibel opgesteld, steeds meegedacht en waar mogelijk de regels soepel gehanteerd. Een voorbeeld is het toestaan van uitbreiding van de terrassen; een versoepeling die we onlangs verlengd hebben.
Nu de meeste coronamaatregelen zijn opgeheven, continueren we de succesvolle aanpak van voor corona: samenwerking in de gouden driehoek.  

In het kader van het door de gemeenteraad ingestelde Herstelfonds hebben we subsidie toegekend aan 24 initiatieven. De gemeente stimuleert met de subsidies veel nieuwe activiteiten en samenwerking tussen allerlei organisaties. Een voorbeeld is de Arbeidsmarktregio die trajecten start voor begeleiding van school naar werk, coaching van mensen met een GGZ-achtergrond richting betaald werk en omscholing van werkzoekenden om te voorzien in de grote vraag naar technisch geschoold personeel.

Het is gelukt de rijksoverheid ervan te overtuigen dat de gemeenten extra steun nodig hebben bij de jeugdhulp en jeugdzorg. Met de extra middelen die we van het rijk hebben gekregen, hebben we voldoende dekking om de problematiek aan te pakken. De inzet van praktijkondersteuners bij de huisartsen zorgt voor meer integraliteit in de aangeboden zorg. Op dit moment loopt een regionale aanbesteding die de kwaliteit van de jeugdhulp en de toegang tot zorg moet verbeteren en de wachtlijsten verkorten.

Met de feiten uit het onlangs gepubliceerde RIVM-rapport nog vers in het geheugen is het volstrekt logisch dat gezondheid en luchtkwaliteit een speerpunt vormen voor het college. De zorgen van onze inwoners over hun gezondheid zijn inmiddels gestaafd door de resultaten van diverse onafhankelijke onderzoeken. Binnenkort stellen de IJmondgemeenten het definitieve programma Gezondheid en Luchtkwaliteit 2021-2025 vast waarvoor extra financiële middelen zijn vrijgemaakt. Samen met de acties uit het programma Tata Steel 2020-2050, waarvoor naast de IJmondgemeenten ook de provincie Noord-Holland heeft getekend, moet dit een duurzamere, gezondere en veiligere IJmond mogelijk maken.

De opgaven uit het Klimaatakkoord vragen om een stevige inzet op duurzaamheid; we hebben hiervoor extra middelen gereserveerd. We stimuleren onze inwoners tot het nemen van duurzaamheidsmaatregelen, waarvoor men gebruik kan maken van de duurzaamheidslening.
Zelf willen we het goede voorbeeld geven en gaan daarom ons gemeentelijk vastgoed verduurzamen. We zijn zeer positief over de initiatieven die het bedrijfsleven momenteel ontwikkelt, zoals De Bazaar die met 2600 zonnepanelen op een van de hallen voorziet in 35% van hun stroomverbruik.
We gaan voor gezond, groen en veilig vervoer en promoten en faciliteren daarom het dagelijks gebruik van de fiets en het OV. Komend jaar gaan we verder met de aanleg van de doorfietsroute. De komst van de tegenspits intercity op de Kennemerlijn met ingang van de nieuwe dienstregeling verheugt ons.

In 2021 zijn we binnen het programma Spoorzone gestart met de ontwikkeling van een stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied. Er zijn flinke stappen gemaakt en we voorzien in 2022 een concrete invulling voor de kavel Ankie’s Hoeve.
Op steeds meer locaties in de stad worden woningen gebouwd, zoals op het Marloterrein een gebouw met 100 appartementen. In Binnenduin heeft Dura Vermeer onlangs het groene licht gekregen voor de bouw van 54 woningen in het sfeervolle plan De Fruitmeester.

Als de gemeenteraad in december akkoord gaat met het Definitief Ontwerp voor fase 4 van Landgoed Adrichem, kan in 2022 het laatste deel van het project: de herinrichting van Park Overbos, uitgevoerd worden.

In de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet hoopt het college nog voor de verkiezingen een document op te leveren dat de koers voor de Omgevingsvisie bepaalt. Het is dan aan het nieuwe college om de definitieve visie vorm te geven. Het college heeft ter voorbereiding de afgelopen tijd op diverse beleidsvelden visies opgeleverd, zoals de Groenvisie, Mobiliteitsvisie en Woonvisie. Binnen het programma Duurzaamheid werken we ook aan een visie.

De Programmabegroting 2022 is de laatste van dit college. Immers in maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en neemt een nieuw college het stokje over. Het meerjarenbeeld toont een dalende trend in het begrotingssaldo. Een belangrijke financieel negatieve ontwikkeling betreft de herijking van het gemeentefonds. Volgens de laatste inzichten resulteert deze herijking op termijn in een aanzienlijk financieel nadeel. Waar het saldo van de meerjarenraming in de nabije jaren nog positief is, zijn er financiële zorgen voor de jaren na 2023. Voor een aantal nieuwe taken zijn vanaf 2022 middelen begroot, tevens wordt het sparen voor specifieke opgaven inzake onderwijs en wegen gecontinueerd. Bovendien is de algemene reserve na de laatste storting van het jaarresultaat over 2020 verstevigd. Om voorgenoemde redenen stelt het college voor om de spaardoelstelling van jaarlijks €450 dzd los te laten. Mede hierdoor is het mogelijk een vrijwel sluitende meerjarenbegroting te presenteren.

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 10:13:23 met de export van 10/12/2021 10:02:20