Informatie

EMU saldo

 • Raming en monitoring van het EMU saldo van decentrale overheden vindt plaats op basis van de EMU-enquête, Informatie voor Derden (IV3) en ramingen van het Centraal Planbureau (CPB).
 • Het doel van de EMU-enquête is vooruit te kijken op basis van de begrotingscijfers.

Vragenlijst

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekening EMU-saldo

www.cbs.nl/kredo

Gemeente Beverwijk (0375)

Algemene gegevens:

Overheidslaag:

Gemeente

Berichtgevernaam:

Beverwijk

Berichtgevernummer:

0375

Jaar:

2022

2021

2022

2023

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2021, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2022

Volgens meerjarenraming in begroting 2023

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

303

6.743

1.877

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

1.685

-67

-67

3.

Mutatie voorzieningen

-9

-398

-796

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-7.791

-4.384

494

5.

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

6.400

10.796

654

EMU saldo

Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid in een bepaald jaar op transactiebasis. Er kan een tekort of een overschot op de begroting zijn.
Een ingaande geldstroom levert een positief EMU-saldo op, een uitgaande geldstroom laat een negatief EMU-saldo zien.

Het nummer is het regelnummer in de tabel.

 1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves
  Deze bedragen zijn terug te vinden bij het onderdeel overzicht baten en lasten van de programma's bij saldo voor bestemming.
 2. Mutatie (im)materiële vaste activa
  De mutaties van de (im)materiële vaste activa bestaan uit de werkelijke mutaties in 2021, aangevuld met de mutaties conform de begroting. Over de jaren 2022 en 2023 zijn de verwachte mutaties verantwoord conform de begroting. Zie hiervoor de tabel bij onderdeel reserves en voorzieningen.
 3. Mutatie voorzieningen
  De mutaties over 2021 bestaan uit de werkelijke dotaties en aanwendingen, aangevuld met verwachte dotaties en aanwendingen in 2021, conform de begroting. Over de jaren 2022 en 2023 zijn de verwachte dotaties en aanwendingen verantwoord conform de begroting. Zie hiervoor de tabel bij onderdeel reserves en voorzieningen.
 4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
  De mutaties van de voorraden bestaan uit de werkelijke mutaties in 2021, aangevuld met de mutaties conform de begroting. Over de jaren 2022 en 2023 zijn de verwachte mutaties verantwoord conform de begroting. Zie hiervoor de tabel bij onderdeel reserves en voorzieningen.
 5. Niet van toepassing.
Deze pagina is gebouwd op 10/12/2021 10:13:23 met de export van 10/12/2021 10:02:20